opocznianie.pl

Blog ogólnotematyczny

geotechnika
Praca

Geotechnika, budownictwo inżynieryjne

Zastosowanie geotechniki w inżynierii lądowej jest bardzo ważne, ponieważ zmniejsza ryzyko zawalenia się konstrukcji i pozwala na ułatwienie procesów i budynków. Zastosowanie geotechniki w inżynierii lądowej i wodnej jest wykorzystywane w takich projektach jak budowa dróg, lokalizacja, posadowienie i eksploatacja budynków (małych i dużych), w dziedzinie ochrony środowiska, przy tworzeniu zapór wodnych lub innych konstrukcji. Geotechnika (zob. tutaj) w inżynierii lądowej może być stosowana do innych celów niż te wymienione powyżej.

Korzyści z geotechniki w inżynierii lądowej są liczne, ale są dwie główne: tworzenie struktur, które nie zawalą się, unikając w ten sposób utraty życia i mienia; ułatwienie procesów i budynków dla tych, którzy ich potrzebują.

Koszt geotechniki w inżynierii lądowej zależy od złożoności i skali pracy, a zwłaszcza od konkretnego projektu. Bezpośredni wpływ na cenę ma doświadczenie i kwalifikacje techników firmy.

Podobnie jak w przypadku każdego innego elementu konstrukcji, prace geotechniczne muszą być wykonywane przez w pełni wykwalifikowanych specjalistów.

Zadania geotechniki są związane z fundamentami budynków i innych konstrukcji stworzonych przez człowieka. Inżynier geotechniczny bada właściwości gleby i skał, nośność podpór, naprężenia i odkształcenia w głębokich fundamentach, stabilność zboczy oraz przesiąkanie i erozję gleb. Inżynieria geotechniczna ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju infrastruktury – projektowania, budowy i utrzymania sieci transportowych (dróg, torów kolejowych, pasów startowych), obiektów portowych, projektów ochrony przeciwpowodziowej, zapór, elektrowni i systemów utylizacji odpadów.

Termin „geotechnologia” (nie mylić z „geotektoniką”) został ukuty przez rosyjskich naukowców W.I. Wernadskiego i M.G. Gubkina dla oznaczenia wszystkich praktycznych aspektów nauki o ziemi w latach 30-tych XX wieku, aby zastąpić bardziej kłopotliwy termin „geoinżynieria”. W tym szerszym znaczeniu dotyczy to zarówno zjawisk naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi, jak i działalności człowieka, np. górnictwa.

Zadania często wykonywane przez inżynierów geotechników obejmują:

Charakterystykę terenu: która obejmuje ocenę warunków materiałowych przed podjęciem jakiejkolwiek budowy, poprzez przeprowadzenie badań na próbkach pobranych z terenu.

Projektowanie fundamentów pod konstrukcje takie jak drogi i budynki.

Projektowanie struktur retencji ziemnej, takich jak ściany oporowe i zapory ziemne lub instalacja głębokich fundamentów w celu wsparcia dużych budynków, takich jak drapacze chmur.

Monitorowanie istniejących instalacji pod kątem oznak awarii, które mogą wymagać naprawy lub przeprojektowania. Obejmuje to monitorowanie pełzania w przypadku awarii zboczy oraz monitorowanie osiadania w przypadku konstrukcji wspartych na palach lub płytkich fundamentach, takich jak mosty.

Rozwój technik ulepszania gruntu w celu zwiększenia wytrzymałości na ścinanie i ściśliwości, aby poprawić nośność gleb do wykorzystania w projektach fundamentów lub podbudów dróg.

Badania nad nowymi metodami i materiałami budowlanymi, łącznie z ulepszonymi materiałami budowlanymi i projektami odpornymi na trzęsienia ziemi w regionach, w których występują trzęsienia ziemi.